Predviđanja za danas

U test fazi.

Morate biti prijavljni na "Kaficu" da bi ste videli svoj lični životni, dnevni, mesečni, godišnji i uporedni horoskop (natalnu kartu i sinastriju).
Sadržaj koji sledi je nasumično odabrani primer horoskopa.

Licni Indikatori/pokazatelji u dnevnom horoskopu za kafica
** Pokazatelji za sportove na vodi.
** Pokazatelji za priliku da se izvuce maksimum.

Prijava

Planete u kućama partnera

Partnerovo Sunce u Vašem natalnom horoskopu

Kada Sunce jedne osobe pada u kuću horoskopa druge, ono ohrabruje drugu da se aktivira u stvarima koje su u vezi sa tom kućom.

Osoba o čijem se Suncu radi u stanju je da vrši stabilizirajući i životvorni uticaj. Planeta Sunce vašeg partnera položeno u Vaš horoskop.

Astrološko tumačenje Sunca partnera u Vašem ličnom, životnom, natalnom horoskopu -natalnoj karti za Vas lično on-line tumač horoskopa Džošua Vilson

 

Morate biti prijavljni na "Kaficu" da bi ste videli svoj lični i uporedni horoskop (natalnu kartu i sinastriju).
Sadržaj koji sledi je nasumično odabrani primer horoskopa.

Planete osobe natalni_test u kucama osobe kafica

Sunce u 11. kuci

Pokazatelj je prijateljskih odnosa, i ako nema nekih drugih, vatrenijih kombinacija, vi ?ete izbe?i ?e "zamke" romanti?nih trenutaka.

Sunce ?e biti u stanju da kod partnera probudi inspiraciju koja ?e ga odvesti do formulacije njegovih ideala u jasnijem obliku. U nekim slu?ajevima, on moe i da mu pomogne u ostvarivanju tih ideala.

Mogu?e je da Sunce zauzima neku vode?u poziciju u grupi kojoj partner pripada. Poto preuzima na sebe da govori tonom prijateljskog kritikovanja, njegove primedbe ?e samim tim da budu jo dragocenije, poto ?e i ina?e, kao prijatelj, biti spreman da je prihvati partnera u potpunosti takvog kakav je.

U slu?aju da je Sunce uklju?eno u loe aspekte s drugim planetama, ponaa?e se kao da je pokupilo sva znanja ovoga sveta, tvrdoglavo odbijaju?i i najmanju mogu?nost da imate pravo na sopstveno miljenje.

Mesec u 2. kuci

Mesec ?e poboljati finansijsku situaciju partnera u ?ijoj se drugoj ku?i nalazi.

On ?e instinktivno da prui pravi savet u pogledu investiranja partnerove ute?evine i najbolji na?ina da umnoi partnerov imetak i sa?uva sredstva. On ?e se i na druge na?ine potruditi da doprinese partnerovom blagostanju i vrlo prakti?no iskazati svoje zanimanje, obasipaju?i ga poklonima i biti velikoduan. U nekim slu?ajevima iza takve velikoduiiosti ?e se kriti motiv koji se odnosi na njegovo zadovoljstvo i uivanje da daruje poklone.

Mesec prosto ume s novcem i nije rasipnik, pa ?ete uz njega i profitirati i nau?iti kako da troite zara?eni novac.
Njegov partner treba uvek da mu izrazi zahvalnost, poto su njegova ose?anja umeana u svaku uslugu koju prua.

Ako je uklju?en u loe aspekte s maleficima, on ?e preterano i bezrazlono da brine o finansijskim problemima partnera, i tako vie da teti nego da pomae.
Sputava?e ga, pa ?ak i napominjati, moda i nepravi?no, da on ne ceni dovoljno njegovu pomo? i velikodunost.

Merkur u 11. kuci

Zanimljivo prijateljstvo.

Merkur ?e ispo?etka partnera privu?i svojim govorni?kim sposobnostima i kvalitetom svog intelekta.

On ?e biti sposoban da razume njemu dragocene ideale i bi?e u stanju da ga dovede u kontakt sa onima koji gaje sli?ne ideale. Merkur pomae u realnoj proceni najboljeg na?ina da partner postigne svoje elje i ostvari nade.

Ako je Merkur u natalnoj karti ugroen i prima aspekte iz partnerovog horoskopa me?u vama moe biti nedostatka osnovne simpatije, ili ?e njegove sugestije da se pokau vie tetne nego korisne.
U nekim slu?ajevima on moe da partnerove ideje pogreno predstavi njegovom drutvu i time ugrozi njegove odnose.

Venera u 11. kuci

Sre?no prijateljstvo, a ?esto se kod bra?nih partnera.

Venera ?e izuzetno ceniti partnerove ideale i moe biti sposobna da mu pomogne u ostvarivanju nekih njegovih snova.
Ona u potpunosti prihvata partnerovu li?nosti, sa svim njenim vrlinama i manama, i pokuava da ga ljubavlju, a ne kritikama, promeni nabolje. Venera ?e dobro?udno ukazivati na nedostatke

Moe da ukae na mogu?nost stvaranja prijateljstva koje je zasnovano na najviim motivima.

Ako je Venera u natalnoj karti jako ugroena a uporedni aspekti neskladni, ona moe da do?e u iskuenje da stupi u prijateljstvo iz prikrivenih pobuda, ili ?e partner izvu?i nezasluenu korist iz njene prijateljske naklonosti.

Mars u 1. kuci

Puno fizi?ke privla?nosti. ?esto kod bra?nih partnera.

Mars ?e biti u stanju da partnera »odri na nogama«, izazivaju?i ga da prui sve od sebe i prikupi hrabrost u slu?aju neo?ekivane nevolje.

Ovo moe biti veoma efikasno u poslovnom partnerstvu, ukoliko Mars nije previe ugroen u svojoj natalnoj karti i uporedni aspekti neskladni.
Ako je ugroen, moe biti sva?a zbog njegove prenagljenosti ili preterane sigumosti, ili usled nekog njegovog ponaanja koje postaje izvor ljutnje. Njegove aktivnosti mogu da budu previe zahtevne za partnera ili ?e njegovi pokuaji da izazovu razdraljivost kod partnera zbog stalnog ose?aja navaljivanja.

Deava se da osoba o ?ijoj prvoj ku?i govorimo prepoznaje Marsovu energi?nost kao svoj ideal, pa se rado preputa njegovom vo?stvu. Pored psiholoke, izuzetna fizi?ka privla?nost, postaje "spona pomirenja" i na?in da se prevazi?u krize.

Ugroeni Mars deluje previe dominantno i napadno, i partner, ako je osetljiviji postaje nesiguran i razdraljiv. Zajedni?ki ivot postaje previe naporan i to je kraj "fatalne" ljubavi.

Jupiter u 8. kuci

Snana fizi?ka privla?nost i potovanje uzajamnih kvaliteta. Mogu?a ?vrsta i uspena veza.

U slu?aju da je Jupitei uklju?en u loe aspekte, mogu?e je da motiv njegove bra?ne ponude bude novac (nasledstvo), a ne mnotvo uzvienih ose?anja o kojima pri?a.

Jupiter ?ini partnera svesnim nekih do tada zanemarenih strana njegovog bi?a.
Ili ?e se usredsrediti na poja?avanje i oboga?ivanje nekog posebnog svojstva, ili ?e nastojati da izmeni taj nedostatak.

Dobra pozicija za Jupiter onih kojima se poveravaju finansijske transakcije.

Saturn u 2. kuci

Saturn pokazuje kako da se ekonomi?no i promiljeno koriste materijalna sredstva.

Saturnu partner verovatno duguje neto to ?e biti najprikladnije napla?eno na materijalnoj osnovi. Kada postoji ova veza sve dugove treba uvek ta?no podmirivati.

Ako je Saturn dobro aspektovan, bi?e u stanju da partneru prui ve?i osecaj sigurnosti i pomogne mu da razvije promiljeniji i odgovorniji stav prema novcu, savetuju?i ga kako da se najbolje osigura protiv rizika i kako da izbegne sumnjiva ulaganja.
Ako je Saturn u natalnoj karti ugroen a uporedni aspekti su nepovoljni, zbog njegovih obazrivih i plaijivih saveta partneru ?e da promakne prilika za unosnu investiciju ili ?e imati gubitke da drugi direktniji na?in.
Na izvestan na?in moe biti izvor partnerovih trokova. Mea?e se u partnerove finansijske poslove ele?i da mu pomogne, a umesto toga ?e mu ugroziti reputaciju nehoti?nim krenjen obe?anja koje je on ve? dao.

Kada je Saturn dobro aspektovan on ?e biti u stanju da partneru sa?uva novac, nau?i ga tedljivosti i pokae mu kako da mudro rukuje svojim sredstvima.

Ovo nije dobar poloaj za Saturn finansijskog savetnika.

Uran u 7. kuci

Uran koji pada u 7. ku?u horoskopa partnera menja njegov odnos prema javnosti i osobama sa kojima dolazi u kontakt.
Navodi?e partnera da sti?e nove kontakte i da potuje ravnopravnost i slobodu izbora u opho?enju.

Ako je Uran ugroen u natalnoj karti a uporedni aspekti s njim neskladni, on ?e se meati u odnose patnera i moe prouzrokovati raskid partnera sa nekim prijateljima.

Ovo je odnosa koji stalno visi o koncu i koji je izloen naglim promenama, bilo zbog ?udljivog ponaanja Urana ili zbog okolnosti koje se javljaju neo?ekivano. Uran moe da u?e u partnerov ivot iznenada i da iz njega isto tako iznenada ode.

U slu?aju ljubavne veze, ?ak i ako Uran prema partneru pokazuje izvesnu op?injenost, brak sa njim sa ovakvim poloajem nije preporu?ljiv ukoliko uporedni aspekti izmedu dve natalne karte nisu izuzetno skladni i ukoliko partner nema nekonvencionalan odnos prema braku. ?ak i tada ova veza moe da ukazuje na periode prinudne razdvojenosti poto posao jednog od partnera zahteva puno putovanja, ili zbog nepredvi?enih okolnosti.

Neptun u 9. kuci

Kada Neptun pada u 9. ku?u horoskopa partnera, on moe da ispolji vrlo produhovljavaju?e i uzvieno dejstvo na ?itavu njegovu ivotnu perspektivu.

Partner ?e od Neptuna biti podstaknut da proiri svoje granice i da bude prijem?iviji prema druga?ijim idejama. Dubok i misti?an Neptun moe biti dobar u?itelj, ako partner pristane na promenu svojih saznajnih metoda.
Partner ?e biti sposoban za radikalne transformacije.

Ako su uporedni aspekti sa Neptunom nepovoljni on ?e kod partnera buditi lane nade ili ga zbunjivati u shvatanju religioznih i filozofskih pitanja.

Moe kod partnera da probudi veliku elju za putovanjima.

Verovatno ste se prvi put sreli na nekom putovanju brodom ili avionom.

Ako je Neptun jako ugroen, moe se ponaati kao lani prorok (nedosledni filozof i lani mudrac).

Ovo nije dobar poloaj za Neptun reklamnog agenta.

Pluton u 7. kuci


Tema: Astrologija odnosa, sinastrija. Uporedni horoskop, Ljubavni horoskop. Slaganje u ljubavi, seksu, krevetu, poslu, partnerstvu. Sinastrija u horoskopu. Planeta Sunce u uporednom horoskopu.

Joomla SEO by AceSEF

Predviđanja za sutra

U test fazi.

Morate biti prijavljni na "Kaficu" da bi ste videli svoj lični životni, dnevni, mesečni, godišnji i uporedni horoskop (natalnu kartu i sinastriju).
Sadržaj koji sledi je nasumično odabrani primer horoskopa.

Licni Indikatori/pokazatelji u dnevnom horoskopu za kafica
** Pokazatelji za sportove na vodi.
** Pokazatelji za priliku da se izvuce maksimum.

Indikatori u sinastriji - uporednom horoskopu

Ko je Online

Ko je na mreži: 30 gostiju i 5 članova

  • princeza11
  • natasam1983
  • Nevena16
  • slavko
  • lmarina

Sponzori

Astroloski odgovori / Horoskop uz kaficu ... Powered by Joomla! Programe / softver održava Gloria Ferrari doo.